Teisės aktai

decoration-7

Teisės aktai

Kvalifikacijos tobulinimo priemoniu planas (dir. isak. Nr. V1-91(1.3), 2020-10-12).

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus įsakymas dėl Vilniaus lietuvių namų ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu ar kasdieniu (kontaktiniu) būdu tvarkos aprašas.

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus įsakymas dėl 2019-2020 mokslo metų ugdymo proceso užbaigimo

Vilniaus lietuvių namų darbo karantino (COVID-19) slygomis planas.

Priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvej Vilniaus lietuvių namuose, planas.

Isakymas del ugdymo organizavimo nuotoliniu budu.

Isakymas del elgesio taisykliu bendrabutyje.

sakymas dėl Vilniaus lietuvių namų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos patvirtinimo.

Vilniaus lietuvių namų mokytojų, bendrabučio auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos priemonių planas 2019-2020 m.m..

Vilniaus lietuvių namų 2019-2020 m.m. smurto prevencijos ir intervencijos priemonių planas.

Įsakymas dėl metorinių grupių pirmininkų ir metodinės tarybos patvirtnimo (2019 spalio 1 diena) .

Vilniaus lietuvių namų lankomumo tvarkos aprašas.

Įsakymas dėl tvarkos aprašo patvirtinimo.

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir pirkimų organizatorių skyrimo.

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS 2019 M. KOVO 22 D. VIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ 17 INSTITUCIJŲ GALIMOS KORUPCIJOS TIKIMYBĖS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE VIDAUS AUDITO PAŽYMOJE NR. VA-6, GYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS.

Įsakymas dėl paramos gavimo ir naudojimo tavrkos papildymo ir pakeitimo.

Įsakymas dėl pareigų, kurias einantiems asmenims suteikti administravimo galiojimai, sarašo patvirtinimo.

Įsakymas dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo pildymo.

Vilniaus lietuvių namų lėšų, skirtų organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokytojams ir kultrines-edukacines programas iš mokyklų mokiniams panaudojimo tvarkos aprašas.

Vilniaus lietuvių namų pedagogų etikos kodeksas.

Vilniaus lietuvių namų darbuotojų, mokinių ir jų tėvelių asmens duomenų saugojimo politika.

Vilniaus lietuvių namų informacinių ir komunikacinių techmologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.

Vilniaus lietuvių namų kryzių valdymo tvarkos aprašas.

Patyčių prevencijos ir intervencijos Vilniaus lietuvių namuose vykdymo tvarkos aprašas.

Vilniaus lietuvių namų Vaiko gerovės komisijos sudėtis.

Vilniaus lietuvių namų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.

Įsakymas dėl tarptautinės konferencijos Etnokultros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokas.

Įsakymas dėl padėkos už gimtadienio organizavimą.

Įsakymas dėl padėkos už aktyvų dalyvavimą Vilniaus lietuvių namų ir Seinų lietuvių "Žiburio" mokyklos (Lenkija) bendradarbiavimo projekte Mokinis-mokyniui Vilniaus lietuvių namų darbuotojams.

Įsakymas dėl padėkos Užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių meninio ženklo (ekslibriso) lietuviškai knygai konkurso.

Vilniaus lietuvių namų kvalifikacijos tobulinimo renginių planavimo, organizavimo, pažymėjimų šidavimo, atsikaitomybės ir apmokėjimo tvarka.

Vilniaus lietuvių namų renginių organizavimo tvarka.

Vilniaus lietuvių namų projektas Gabių vaikų ugdymas.

Vilniaus lietuvių namų projektas A-LIETUVA-PASAULIS.

Vilniaus lietuvių namų projektas Mokinių krybiškumo ugdymas.

Vilniaus lietuvių namų projektas Vilniaus lietuvių namų tremių istorija.

Vilniaus lietuvių namų projektas Mokytojas - mokytojui.

Įsakymas dėl prevencinių projektų Sėkminga adaptacija ir sveikatos priežiūra ir "Aš būsiu saugus" patvirtinimo

Įsakymas dėl projekto "Tarpkultūrinis ugdymas" papildymo .
Vilniaus lietuvių namų projektas "Tarpkultūrinis ugdymas".

Įsakymas dėl Vilniaus lietuvių namų 2015-2020 metų starteginio plano papildymo ir pakeitimo.
2015-2020 metų strateginio plano pakeitimai.
Vilniaus lietuvių namų 2015-2020 metų strateginis planas.

Vilniaus lietuvių namų darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus akoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas.

Vilniaus lietuvių namų darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumų gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimų tvarkos aprašas.

Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lytine neinfekcine liga Vilniaus lietuvių namuose tvarkos aprašas.