Teisės aktai

decoration-7

Teisės aktai

Kvalifikacijos tobulinimo priemoniu planas (dir. isak. Nr. V1-91(1.3), 2020-10-12).
Vilniaus lietuvių namų direktoriaus įsakymas dėl Vilniaus lietuvių namų ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu ar kasdieniu (kontaktiniu) būdu tvarkos aprašas.
Vilniaus lietuvių namų direktoriaus įsakymas dėl 2019-2020 mokslo metų ugdymo proceso užbaigimo
Vilniaus lietuvių namų darbo karantino (COVID-19) slygomis planas.
Priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atveju, planas.
Isakymas del ugdymo organizavimo nuotoliniu budu.
Isakymas del elgesio taisykliu bendrabutyje.
Įsakymas dėl Vilniaus lietuvių namų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos patvirtinimo.
Vilniaus lietuvių namų mokytojų, bendrabučio auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos priemonių planas 2019-2020 m.m..
Vilniaus lietuvių namų 2019-2020 m.m. smurto prevencijos ir intervencijos priemonių planas.
Įsakymas dėl metorinių grupių pirmininkų ir metodinės tarybos patvirtnimo (2019 spalio 1 diena).
Įsakymas dėl tvarkos aprašo patvirtinimo.
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir pirkimų organizatorių skyrimo.
Rekomendacijų, pateiktų Lietuvos respublikos susisiekimo ministerijos vidaus audito skyriaus 2019 m. kovo 22 d. švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose vidaus audito pažymoje nr. va-6, įgyvendinimo priemonių planas.
Įsakymas dėl paramos gavimo ir naudojimo tavrkos papildymo ir pakeitimo.
Įsakymas dėl pareigų, kurias einantiems asmenims suteikti administravimo galiojimai, sarašo patvirtinimo.
Įsakymas dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo pildymo.
Vilniaus lietuvių namų vaiko gerovės komisijos sudėtis.
Įsakymas dėl tarptautinės konferencijos Etnokultros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokas.
Įsakymas dėl padėkos už gimtadienio organizavimą.
Įsakymas dėl padėkos už aktyvų dalyvavimą Vilniaus lietuvių namų ir Seinų lietuvių "Žiburio" mokyklos (Lenkija) bendradarbiavimo projekte Mokinis-mokyniui Vilniaus lietuvių namų darbuotojams.
Įsakymas dėl padėkos Užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių meninio ženklo (ekslibriso) lietuviškai knygai konkurso.
Vilniaus lietuvių namų projektas Gabių vaikų ugdymas.
Vilniaus lietuvių namų projektas A-LIETUVA-PASAULIS.
Vilniaus lietuvių namų projektas Mokinių krybiškumo ugdymas.
Vilniaus lietuvių namų projektas Vilniaus lietuvių namų tremių istorija.
Vilniaus lietuvių namų projektas Mokytojas - mokytojui.
Įsakymas dėl prevencinių projektų Sėkminga adaptacija ir sveikatos priežiūra ir "Aš būsiu saugus" patvirtinimo.
Įsakymas dėl projekto "Tarpkultūrinis ugdymas" papildymo.
Vilniaus lietuvių namų projektas "Tarpkultūrinis ugdymas".
Įsakymas dėl Vilniaus lietuvių namų 2015-2020 metų starteginio plano papildymo ir pakeitimo.
2015-2020 metų strateginio plano pakeitimai.