Priėmimas

decoration-7

Priėmimas
2024 m. priėmimo komisijos darbo laikas bei reikalingi pateikti dokumentai

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO MOKYTIS VILNIAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

Informuojame, kad priėmimo mokytis Vilniaus lietuvių namuose komisija dirbs 2024 m. rugpjūčio 28–30 d. 9.00–15.00 val.

Priėmimo komisijai privaloma pateikti:

 1. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl vaiko mokymosi, prašymo FORMA;
 2. vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
 3. vaiko užsienio piliečio pasą ir jo kopiją;
 4. vaiko leidimą laikinai / nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba Nacionalinę vizą ir jų kopijas (ne Lietuvos Respublikos piliečiams).
 5. galiojančią (ne) teistumo pažymą (vaikams nuo 14 metų) kartu su vertimu į lietuvių kalbą (atvykstantiems su Nacionaline viza);
 6. tėvų asmens dokumentus (paso ar asmens tapatybės kortelės ir jų kopijas);
 7. dokumentą, patvirtinantį lietuvių kilmę, tremtinio arba politinio kalinio palikuonio statusą ir jo kopiją;
 8. Lietuvos Respublikoje nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą arba užsienyje gautą sveikatos pažymą išverstą į lietuvių kalbą;
 9. mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir / ar pažymą apie mokymosi rezultatus išverstą į lietuvių kalbą;
 10. notaro patvirtintą tėvų sutikimą dėl vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jei vaikas planuoja gyventi Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje;
 11. dvi dokumentines nuotraukas.

Atkreipiame dėmesį, kad mokiniams, planuojantiems gyventi Vilniaus lietuvių namų  bendrabutyje ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, sveikatos priežiūros paslaugos gydymo įstaigose yra mokamos. Todėl prašome užtikrinti, kad vaikas turėtų lėšų sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti.

Dėl mokamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo turite kreiptis į pasirinktą draudimo įstaigą, kurioje vaikas yra apdraustas.

Visi dokumentai privalo būti galiojantys.

Į Vilniaus lietuvių namaus priimami mokytis vaikai ir priėmimo sąlygos
 • iš užsienio atvykstančių/parvykstančių lietuvių ir užsieniečių vaikai;
 • ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;
 • lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys;
 • kai mokykloje jau mokosi broliai ar seserys;
 • buvusių mokinių ar darbuotojų vaikai;
 • esant laisvų vietų, kiti vaikai, turintys lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir užsienio kalbų įvertinimus 7 ir daugiau.
 • vaikai į pirmą klasę priimami sulaukę 7 metų arba kai vaikui sueis 7 metai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Kitu atveju turi būti atliekamas vaiko brandumo įvertinimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-06-13 įsakymu Nr. V-971 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK- 2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 68-3497)
 • į kitas klases priimami 7-17 metų mokiniai;
 • nemokantys lietuvių kalbos, priimami į išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, kurioje mokosi vienerius metus lietuvių kalbos;
 • atvykusių iš užsienio asmenų ugdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir Bendrųjų ugdymo programų reikalavimais;
 • atvykusių iš užsienio asmenų, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, pasiekimus įvertina direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.
Informacijos teikimas

Pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiūnienė,

tel. +370 5 269 5473, el.p. vilma.balciuniene@lnamai.lt

Sekretorė Dovilė Svarauskienė,

tel. +370 5 269 5173, el. p. dovile.kibirkštyte@gmail.com

tel. (faks.) +370 5 269 5173,
el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt arba
adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.