Užsienio lietuvių šv. skyrius

decoration-7

Dirbančių su į Lietuvą grįžusiais/atvykusiais ir ukrainiečių vaikais tinklo mokyklos

2019 metais stiprinant mokyklų pasirengimą visapusiškai integruoti į Lietuvą grįžtančius/ atvykstančius vaikus buvo numatyta  sukurti skirtingas Lietuvos savivaldybes jungiantį mokyklų tinklą.  Pagrindinis jo  tikslas – dalintis praktine patirtimi apie grįžusių/atvykusių vaikų visuminio (mokymosi, socialinio ir emocinio) integracijos proceso užtikrinimą mokykloje, padėti kitoms Lietuvos mokykloms ugdyti tokius vaikus.
Dalyvavimas tinklo veiklose sudaro galimybes mokykloms bendradarbiauti, dalintis gerąja patirtimi, inicijuoti bendrus projektus, organizuoti tęstinio profesinio tobulinimo/si renginius tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu. Padeda mokykloms spręsti į  Lietuvą  sugrįžusių/atvykusių vaikų ugdymo/si problemas. Mokytojai  tobulina kompetencijas kalbos  ugdymo didaktikos srityje, pagilina  ugdymo  turinio  dirbant  su į Lietuvą grįžtančiais  /  atvykstančiais  vaikais dalykines ir profesines  kompetencijas. Mokyklų dirbančių su į Lietuvą grįžusiais/ atvykusiais vaikais tinklas padės atvykusioms/grįžusioms į Lietuvą šeimoms pasirinkti tinkamą, jų poreikius atitinkančią, ugdymo/si įstaigą ir sėkmingai integruotis į Lietuvos gyvenimą.

Tinklo mokyklos

Kaip mokyti lietuvių kalbos išlyginamojoje ir po išlyginamosios klasės?
Mokinių, atvykusių į Lietuvą iš užsienio ir turinčių mokymosi sunkumų dėl mokymosi ne gimtąja kalba arba gyvenančių kitoje kultūrinėje/kalbinėje aplinkoje, adaptacija pradinėse klasėse.
Grįžusių/atvykusių vaikų poreikiai ir jų įvertinimas mokykloje: į ką svarbu atkreipti dėmesį ?
2019 m. lapkricio 26 ir 29 d. bei gruod˛io 6 ir 13 d. seminaro refleksija
„Kūrybinis mąstymas. Įvairios kūrybinio mąstymo lavinimo technikos“, 2021 m. kovo 4 d. seminaro medžiaga.

2021 m. organizuoti seminarai:

 • „Įtraukusis ugdymas - arba mokykla kiekvienam“.
 • „Kūrybinis mąstymas. Įvairios kūrybinio mąstymo lavinimo technikos“.
 • „Lietuvių kalbos metodika ir praktika. Logopedinė patirtis lavinant foneminę klausą“.

2022 m. organizuoti seminarai mokykloms, dirbančioms su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais, ukrainiečių  vaikais

 • „Interaktyvios mokymo/si priemonės ir platformos dirbant su iš užsienio grįžusiais / atvykusiais  ir  ukrainiečių vaikais‘‘
 • „Pamokų receptai ugdant grįžusius/atvykusius iš užsienio vaikus‘‘
 • „Kaip mokyti integruoti kitakalbį lietuviškoje klasėje‘‘
 • „Pirmieji 10 žingsnių mokant lietuvių kalbos užsieniečius vaikus‘‘, 4 seminarai
 • „Švietimo įstaigos vadovų vaidmuo ugdymo turinio atnaujinimo kontekste“
 • „Pamokos struktūra ir vertinimas. Įvairūs darbo metodai‘‘

2023 m. organizuoti seminarai dirbančių su į Lietuvą grįžusiais/atvykusiais ir ukrainiečių vaikais tinklo mokykloms

 • „Kaip sėkmingai įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas?“,
 • „Įvairių kalbinių gebėjimų lygių vaikų mokymas vienoje klasėje/ grupėje“
 • „Foneminis, audiovizualinis ir patyriminis ugdymas, mokant iš užsienio grįžusius/atvykusius ir ukrainiečių vaikus“
 • „Pasirengimas atnaujintų ugdymo programų diegimui“
 • „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
 • „Pažintis su dirbtinio intelekto sritimi ir robotizavimo sprendimai mokytojo darbe.“
 • „Lietuvių kalbos mokymas pradiniame ugdyme. Kaip įtraukti iš užsienio grįžusius/atvykusius ir ukrainieęių vaikus?“

Kontaktinis asmuo – Živile Tarvydienė
El.p.: zivile@lnamai.lt