Gimnazija

decoration-7

Neformalusis ugdymas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdo muzikos, dailės, kitos menų, sporto mokyklos, Lietuvos aukštosios mokyklos, taip pat pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą gamtamokslio, technologinio, inžinerinio, matematinio ugdymo atviros prieigos centro veiklos aprašą veiklą vykdančios švietimo įstaigos. Bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų kriterijus nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.


2021-2022 m.m. neformalaus ugdymo būreliai

2021-2022 m.m. neformaliojo (papildomo) ugdymo būrelių tvarkaraštis.

 • Dailė
 • Vaizdojamoji dailė
 • Tautinių šokių
 • Keramika
 • Jaunučių choras 1–4 klasėms
 • Meninė gimnastika
 • Šokio aerobika
 • Kamerinio choro
 • Solinio dainavimo
 • Programavimas
 • Judrieji žaidimai
 • Technologijų
 • Teatro
 • Futbolo
 • Krepšinio