Gimnazija

decoration-7

Neformalusis ugdymas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdo muzikos, dailės, kitos menų, sporto mokyklos, Lietuvos aukštosios mokyklos, taip pat pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą gamtamokslio, technologinio, inžinerinio, matematinio ugdymo atviros prieigos centro veiklos aprašą veiklą vykdančios švietimo įstaigos. Bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų kriterijus nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.


2023-2024 m.m. neformalaus ugdymo būreliai

2023-2024 mokslo metų I pusmečio neformaliojo ugdymo būrelių tvarkaraštis

 • Dailė
 • Vaizduojamoji dailė
 • Tautinių šokių
 • Tinklinio būrelis
 • Jaunučių choras (1–4 klasėms)
 • Sportas (krepšinis)
 • Futbolas
 • Sportas (judrieji žaidimai)
 • Meninė gimnastika
 • Kamerinis choras
 • Solinis dainavimas
 • Technologijų
 • Informatika
 • Programavimo modulis
 • Teatro būrelis
 • Keramikos būrelis
2022-2023 m.m. neformalaus ugdymo būreliai

2022-2023 m.m. neformaliojo (papildomo) ugdymo būrelių tvarkaraštis nuo 2023-02-06
2022-2023 m.m. neformaliojo (papildomo) ugdymo būrelių tvarkaraštis iki 2023-02-06

 • Dailė
 • Vaizduojamoji dailė
 • Tautinių šokių
 • Tinklinio būrelis
 • Jaunučių choras (1–4 klasėms)
 • Sportas (krepšinis)
 • Futbolas
 • Sportas (judrieji žaidimai)
 • Meninė gimnastika
 • Kamerinis choras
 • Solinis dainavimas
 • Technologijų
 • Informatika
 • Programavimas
 • Teatro būrelis

2021-2022 m.m. neformalaus ugdymo būreliai

2021-2022 m.m. neformaliojo (papildomo) ugdymo būrelių tvarkaraštis.

 • Dailė
 • Vaizdojamoji dailė
 • Tautinių šokių
 • Keramika
 • Jaunučių choras 1–4 klasėms
 • Meninė gimnastika
 • Šokio aerobika
 • Kamerinio choro
 • Solinio dainavimo
 • Programavimas
 • Judrieji žaidimai
 • Technologijų
 • Teatro
 • Futbolo
 • Krepšinio