Užsienio lietuvių šv. skyrius

decoration-7

Pasaulio lietuvių Moodle klasė

Nuo 2020 m. pagal parengtą Lituanistinio švietimo integruotą programą pagrindinio ugdymo pakopoje laikinai į užsienį išvykusiems ar nuolat užsienyje gyvenantiems mokiniams mokytis nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu (per virtualią mokymosi aplinką Moodle) vykdomas lietuvių kalbos ir istorijos  mokymas užsienyje gyvenantiems (ne mažiau kaip 3 metus) lietuvių vaikams.
Šia programa siekiama sudaryti prielaidas lietuvių kalbos nemokantiems ar silpnai ją mokantiems įgyti lietuvių kalbos komunikacinius gebėjimus, sudarančius prielaidas integruotis į bendrojo ugdymo mokyklas, įgyti komunikavimo lietuvių kalba ir kultūrinės kompetencijos pradmenis.

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V1-77 (1.3) „Dėl virtualios klasės ir atrankos kriterijų mokytis pagal lituanistinio švietimo integruotą programą“.

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V1-114 (1.3) patvirtintas Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių vaikų lietuvių kalbos ir sociokultūrinio ugdymo nuotoliniu būdu pagal lituanistinio švietimo integruotą programą per virtualią mokymo/si aplinką Moodle organizavimo tvarkos aprašas.

Kontaktinis asmuo – Vilma Vilkyte-Žemaitaitienė
El.p.: vilmvilk@gmail.com