Užsienio lietuvių šv. skyrius

decoration-7

Organizuoti mokymai


2023 m. organizuoti seminarai užsienio lituanistinėms mokykloms ir bendruomenėms
 1. „Kaip pasiruošti lietuvių kalbos (A1, A2, B1, B2) lygio nustatymo egzaminui?“, 2 seminarai
 2. „Kas padeda patirti mokiniui sėkmę pradiniame ugdyme?“
 3. „Kaip dirbti su interaktyvia LŠPI (Lituanistinio švietimo integruota programa) medžiaga?, 3 seminarai
 4. „Perdegimo prevencija ir psichologinis atsparumas“
 5. Kraštų lietuvių bendruomenių švietimo tarybų pirmininkų ir pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo komisijos atstovų seminaras
 6. „Neformaliojo ugdymo metodika ir galimybės“, 2 seminarai
 7. „Lituanistinio švietimo integruotos programos medžiaga Moodle platformoje“
 8. Seminaras užsienio formaliojo lituanistinio švietimo įstaigų vadovams
 9. „Pasaulio lietuvių tekstai lituanistinėse mokyklose“
 10. „Teatriniai metodai ugdymo procese”

Kontaktinis asmuo – Greta Botyriūtė-Skiotienė
El.p.: greta.botyriute@gmail.com

2023 m. organizuoti seminarai Lietuvos ir regioninėms mokykloms
 1. „Pasirengimas atnaujintų ugdymo programų diegimui“
 2. „Sėkminga pamoka( mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokoje)“
 3. „Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui. Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas“
 4. „Kaip sėkmingai įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas?“ 5 seminarai
 5. „Lietuvių kalba ikimokykliniame ugdyme"

Kontaktinis asmuo – Greta Botyriūtė-Skiotienė
El.p.: greta.botyriute@gmail.com

2022 m. organizuoti seminarai užsienio lietuvių mokykloms ir bendruomenėms
 1. „Atradimo sėkmė ir ugdymo kokybė mokant lietuvių kalbos pradiniame ugdyme‘‘
 2. „Skaitmeninis lietuvių kalbos mokymas/is“
 3. „Foneminis, audiovizualinis ir patyriminis ugdymas, mokant kitakalbius lietuvių kalbos‘‘
 4. „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos praktikumas‘‘
 5. „Muzikos bei kūrybinio pasakojimo integravimas į lietuvių kalbos pamokas“
 6. „Neformaliojo ugdymo metodika ir galimybės“
 7. „Lituanistinio švietimo integruotos programos interaktyvaus mokymo turinio pristatymo, analizės ir taikymo praktiniai mokymai“, 2 seminarai
 8. „Medžiagos diferencijavimas ir integravimas pagal mokinių gebėjimus“
 9. „Pamokos struktūra ir vertinimas. Įvairūs darbo metodai‘‘
 10. „Viešasis kalbėjimas. Mokinys scenoje“

Kontaktinis asmuo – Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė

El.p.: vilmvilk@gmail.com

2022 m. organizuoti seminarai Lietuvos ir regioninėms mokykloms
 1. Pedagogų „perdegimo“ prevencija ir psichologinis atsparumas“, 3 seminarai
 2. „Kaip sėkmingai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“
 3. „Kaip sėkmingai įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas?“
 4. „ Sėkminga pamoka (mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokoje, klasių vadovų veiklos organizavimas ir vykdymas)“
 5. „Savivaldumas mokymęsi“
 6. „Pedagogo profesinė veikla ir stresas“, 2 seminarai
 7. „Įtraukiojo ugdymo samprata, raiškos požymiai“
 8. „Pirmieji 5 žingsniai mokant lietuvių kalbos užsieniečius‘‘
 9. „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo ypatumai“
 10. „Mokyklos veiklos įsivertinimas“
 11. „Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui“
 12. ,,Į mokymąsi orientuotas mokymas“

Kontaktinis asmuo – Liudmila Petrauskienė

El.p.: petrauskiene@lnamai.lt

 

2021 m. organizuoti seminarai užsienio lietuvių mokykloms ir bendruomenėms
 1. Kūrybinis mąstymas. Įvairios kūrybinio mąstymo lavinimo technikos“.
 2. „Įtraukusis ugdymas - arba mokykla kiekvienam“.
 3. „Mokytojo pradžiamokslis“ – tęstinis seminaras Čilės lietuvių bendrumenės mokyklos mokytojams.
 4. „Interaktyvių užduočių kūrimas. ,,LIVEWORKSHEETS“, ,,WORDWALL“ programų galimybės.“
 5. „Lietuvių kalbos metodika ir praktika. Logopedinė patirtis lavinant foneminę klausą“.
 6. „Mokytojo pradžiamokslis“ – tęstinis seminaras Australijos lietuvių bendrumenės mokyklos mokytojams.

Kontaktinis asmuo – Janina Varnienė
El.p.: janina.varniene@lnamai.lt

2021 m. organizuoti seminarai regioninėms mokykloms.

2021m. organizuoti seminarai:

 • „Nuotolinio ugdymo galimybės ir iššūkiai.“ (2 seminarai).
 • „Ugdymo proceso organizavimas ir vadovavimas ugdymui/si ir mokymui/si“.
 • „Savito ugdymo/si organizavimo poreikis ir galimybės Kadetų licėjuje“.
 • „Mokinių pasiekimų, asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas“. (2 seminarai).

Kontaktinis asmuo – Liudmila Petrauskienė
El.p.: petrauskiene@lnamai.lt