Bendrabutis

decoration-7

Bendrabutis

Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje gyventi gali gimnazijoje besimokantys mokiniai:

  • atvykę iš užsienio, kurių tėvai (globėjai/rūpintojai) gyvena užsienyje;
  • atvykę iš užsienio lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių vaikai;
  • atvykę iš kitų Lietuvos Respublikos vietų, išskyrus Vilniaus miestą ir Vilniaus rajoną.
  • Socialiai remiamiems mokiniams bendrabutis gali būti skiriamas Lietuvių namų direktoriaus sprendimu, Vaiko gerovės komisijos siūlymu, vieniems mokslo metams#

Priėmimo į bendrabutį ir naudojimosi juo tvarkos aprašas 2023-04-25 Nr.V1-53
Vilniaus lietuvių namų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės
Apgyvendinimo sutartis
Tėvų leidimo-sutikimo prašymo forma
Tėvų leidimo-sutikimo prašymo forma rusų kalba
Prašymų išvykti formos