Veikla

decoration-7

Taisyklės ir tvarkosBendrabučio vidaus tvarkos taisyklės 2018-07-05 V1-63
Budėjimo organizavimo tvarka 2022-09-30 V1-106
Dovanų perdavimo, vertinimo registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarka 2021-03-15 V1-32
Darbuotojų veiksmai įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kt. tvarka 2016-10-24 V1-101
Darbuotojų psichosocialinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarka 2022-10-20 V1-119
Darbuotojų mokinių ir jų tėvelių asmens duomenų saugojimo tvarka 2017-10-11 V1-154
Darbuotojų darbo laiko grafikų sudarymo ir derinimo tvarka 2020-02-13 V1-27
Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas 2022-12-13 Nr. V1-145
Darbuotojų darbo apmokejimo tvarkos aprašas 2024-01-16 V1-03
Darbuotojų antikorupcinio elgesio tvarka 2021-12-30 V1-170
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarka 2016-10-24 V1-101
Darbuotojų skatinimo ir motyvavimo tvarkos aprašas 2024-04-23 Nr. V1-57
Darbo kitoje darbovietėje, pagal susitarimus, papildomo darbo, papildomų darbo funkcijų tvarka 2019-05-21 V1-66
Darbo tvarkos taisyklės 2024-02-14 Nr. V1-21
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2017-10-02 V1-144
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2016-01-14 V1-10
Finansų kontrolės tvarka 2022-04-04 V1-32
Finansavimo lėšų, gaunamų iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarka 2017-12-27 V1-176
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2017-10-11 V1-155
Klasės vadovo teisių ir pareigų tvarka 2018-02-19 V1-25
Kvalifikacijos tobulinimo renginių planavimo, organizavimo, pažymėjimų išdavimo, atsiskaitomybės  ir apmokėjimo tvarka 2022-06-09 V1-59
Kvalifikacijos tobulinimo, programų rengimo, vertinimo ir finansavimo tvarka 2022-09-30 V1-86
Krizių valdymo tvarka 2022-09-15 V1-74
Korupcijos prevencijos tvarka 2021-12-30 V1-172
Kultūros paso lėšų naudojimosi tvarka 2023-01-18 V1-06
LR viešų ir privačių interesų derinimo, įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės tvarka 2020-02-20 V1-30
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarka 2017-10-09 V1-150
Lėšų skirtų organizuoti tobulinimo renginius mokytojams panaudojimo tvarka 2019-05-03 V1-53
Mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2023-11-16 V1-122
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-16 V1-122
Mokinio elgesio taisyklės 2023-04-11 V1-50
Mokinių saugaus elgesio taisyklės 2017-09-15 V1-115
Mokinių gyvenančių bendrabutyje, saugaus elgesio taisyklės 2017-09-15 V1-115
Mokinių elgesio taisyklės gimnazijoje 2017-09-15 V1-115
Mokytojų gerosios darbo patirties ir edukacinio banko organizavimo tvarka 2022-09-30 V1-86
Mokinių, gyvenančių bendrabutyje ir auklėtojų bendrabutyje elgesio ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarka 2020-03-18 V1-36
Mokytojų, bendrabučio auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2016-10-24 V1-99
Maitinimo organizavimo tvarka 2019-01-16 V1-08
Mokinių iš Ukrainos ugdymo, apgyvendinimo, finansavimo lėšų gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarka 2019-11-04 V1-137
Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo krūvio sandaros nustatymo tvarka 2020-06-15 V1-53
Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarka 2018-03-06 V1-31
Mokiniu išleidimo iš Vilniaus lietuvių namų ir bendrabučio tvarka 2018-12-28 V1-145 PRAŠYMŲ FORMOS
Mokinių savęs žalojimo ar savižudybės rizikos atveju pagalbos teikimo tvarka 2022-09-15 V1-74
Migrantų vaikų ugdymo proceso organizavimo tvarka 2021-09-10 V1-107
Pagalbos mokiniui ir mokytojui tvarka 2021-12-30 V1-173
Paramos gavimo ir naudojimo tvarka 2019-05-15 V1-62
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarka 2016-10-24 V1-101
Pedagogų etikos kodeksas 2022-10-20 V1-120
Pedikuliozės profilaktikos organizavimo tvarka 2022-09-15 V1-74
Priėmimo į Vilniaus lietuvių namus reglamentas 2020-08-26 Nr. V1-65
Priėmimo į bendrabutį ir naudojimosi juo tvarkos aprašas 2023-04-25 Nr.V1-53
Projektinių darbų rengimo tvarka 2022-09-30 V1-107
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2016-10-24 V1-101
Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2023-04-05 V1-47
Priėmimo ir mokymo išlyginamojoje klasėje ir išlyginamojoje mobilioje grupėje tvarkos aprašas 2023-06-01 V1-66
Renginių organizavimo tvarka 2017-01-03 V1-03
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka 2017-06-09 V1-99
ŠMSM skirtų lėšų panaudojimo tvarka 2019-05-03 V1-53
Tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarka 2022-06-09 V1-59
Ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu ar kasdieniu (kontaktiniu) būdu tvarka 2021-09-23 V1-119
Užsienio lietuvių vaikų mokymo lietuvių kalbos ir sockultūrinio ugdymo nuotoliniu būdu mokymosi aplinkoje MOODLE organizavimo tvarka 2021-09-16 V1-114
Užsienio studentų klubo veiklai organizuoti ir vykdyti tvarka 2022-09-30 V1-105
Vaikų vasaros stovyklų organizavimo ir finansavimo tvarka 2019-12-16 V1-152
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarka 2017-05-18 V-77
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2020-09-22 V1-83
Vidaus kontrolės politika 2023-04-25 Nr.V1-52
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020-11-25- V1-106