Visos naujienos

decoration-7

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI IEŠKO MATEMATIKOS MOKYTOJO 0,5 ETATO

2022 11 22


VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI IEŠKO MATEMATIKOS MOKYTOJO 0,5 ETATO

1. Darbo pobūdis:
1.1. planuoja savo ugdomąją veiklą;
1.2. pasirengia pamokoms bei neformaliojo ugdymo veiklai ir jas tinkamai organizuoja;
1.3. nešališkai vertina mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus;
1.4. tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (pvz., el. dienynus ir kt.);
1.5. rengia mokinio individualaus ugdymo ir dalykų programas, jei jos nėra patvirtintos nacionaliniu lygmeniu, konsultuoja mokinius, vertina jų pasiekimus ir gimnazijos nustatyta tvarka organizuoti atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
1.6. moko mokinį namuose ar sveikatos priežiūros/medicinos pagalbos įstaigoje Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, jeigu jam paskirtas toks mokymasis;
1.7. dirba su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, rengia ugdymo dalyko pritaikytas programas;
1.8. užtikrina mokinių saugumą ugdymo procese;
1.9. dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, brandos egzaminų vertinimo ir apeliacinėse komisijose teisės aktų nustatyta tvarka;
1.10. tobulina savo kvalifikaciją ir profesinę kompetenciją;
1.11. rengia metines bei kitas ataskaitas ir atsiskaito už atliekamą darbą mokyklos direktoriui arba pavedimą davusiam administracijos atstovui;
1.12. dalyvauja laikinų darbo grupių veikloje;
1.13. laikosi Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, nuostatų ir kitų veiklą gimnazijoje reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, siūlo savo individualias programas, pasirenka pedagoginės veiklos būdus ir formas

2. Reikalavimai pretendentui:
-aukštasis išsilavinimas (matematikos mokytojo kvalifikacija) arba baigiamųjų metų matematikos studijos;
-pedagoginio darbo stažas šioje srityje privalumas;
-gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ją perduoti, rengti išvadas;
-konsultuoti kitus, būti nepriekaištingos profesinės reputacijos, išmanyti bendravimo psichologiją, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
-sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
-gebėti dirbti kompiuteriu, mokėti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles, žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.